Friday, March 28, 2008

Chapter IV: CTU 211

CHAPTER FOUR

SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM

Etika Islam dan Barat dalam Sains dan Teknologi

Pendahuluan

4. Etika Islam dalam Sains dan Teknologi

Etika Islam adalah hasil pemikiran Muslim terhadap nilai tingkah laku manusia secara zahir dan batinnya. Pemikiran ini melibatkan asas-asas Islam dalam akhlak Islam (khuluq al-Islamiyah), kemudian disusun menjadi aturan-aturan yang dipatuhi dan membentuk budaya harian seseorang Muslim. Contohnya giat mencari ilmu pengetahuan, adalah Etika daripada akhlak Islam yang menghendaki Umatnya berilmu pengetahuan dan membuang kejahilan (ignorance) daripada diri mereka.

Dalam kontek ilmu pengetahuan (knowledge), etika Islam adalah suatu yang sangat penting untuk seseorang itu berwibawa dan berotoriti memahami, menerima dan mencapai keadilan dan kebenaran (to achieve at a level of justice and an ultimate truth - ta’dib) dalam mencari makna sesuatu disiplin ilmu atau hakikat sesuatu perkara di alam ini. Kemampuan inilah yang membolehkan Muslim menilai kebaikan dan keburukan sesuatu disiplin ilmu tersebut, lebih-lebih lagi etika Islam menjamin aturan penggunaan dan perlaksaan sains dan teknologi yang dicipta manusia ke atas segala makhluk di persekitaran alam raya ini. Kesannya ia dapat menghasilkan kebaikan dan menolak keburukan yang menjadi tujuan asasi etika Islam tersebut, demi mendapatkan kemakmuran (‘imarah) dan menghapuskan kerosakan (mafsadah) di bumi ini. Jelas sekali bahawa kemakmuran akan lahir dari proses ista‘arafa – musta‘rafah; ma‘rufatan, memperolehi kebaikan ilmu pengetahuan yang benar, tepat dan jitu manakala kerosakan pula berpunca daripada nakara – nukraanan; munkaran, keingkaran kepada prinsip ilmu pengetahuan yang baik, benar dan adil tersebut.

**4.1 Terdapat beberapa dasar yang dengannya etika Islam itu boleh mengatur prisip, amalan dan penggunaan sains dan teknologi di dalam agama Islam;

1. Keimanan Kepada Allah swt (system of belief)

Kepercayaan dasar seseorang itu dinamakan iman atau kepercayaan terhadap sesuatu perkara (sense of belief). Istilah pemikirannya ialah ideology atau thought iaitu dasar pemikiran rasional seseorang atau sesuatu bangsa. Dalam Islam keimanan inilah yang membina konsep, pandangan, sikap, cara gaya berfikir dan sistem tindakan seseorang individu secara peribadi dan profesional (Islamic Worldview atau ru’yat al-Islam fi al-wujud).

Keimanan kepada Allah swt hendaklah dijelmakan dan dihayati di dalam acuan-acuan berikut;

a. Sumber pengetahuan (al-‘alim, al-hakim al-khabir)
b. Sumber keadilan dan kebenaran (al-muqsit wa al-muhaqqiq)
c. Sumber tenaga dan kemahuan (al-Qadir wa al-murid)
d. Sumber penguasaan, pentadbiran dan pengurusan (huwa al-murabbi wa al-mudabbir wa al-munqidh)
e. Sumber pengabdian diri makhluk (huwa al-ma‘bud bihaqqin)

Contoh sebab musabab – causality di dalam pemikiran saintifik Islam datang daripada Allah swt yang al-Qadir – the utmost powerful, dan daripada konsep itulah lahirnya ilmu pengetahuan kesan perlaksanaan aturan ilahi tersebut di alam raya (divine law of nature – sunnatuLlah fi al-‘alam) mewujudkan segala makhluk di dalamnya dengan arahanNya, kemahuan langsung daripada pencipta yang teragung dan menciptanya dengan penuh seni halus dan teliti (the utmost finnest Artistic and Designation – al-latif al-khabir).

Firman Allah swt maksudnya: “Sesungguhnya Allah swt megangkat kedudukan orang-orang beriman (aamanuu) di kalangan kamu, dan mereka yang diberikan kepadanya ilmu pengetahuan (al-‘ilm) ke beberapa darjat ketinggian (darajaat).” Manifestasi keimanan inilah menghasilkan saintis dan teknokrat yang soleh dan berwibawa, diredai Allah swt. Mereka melihat Allah swt sebagai;

a. Sumber keimanan dan keyakinan ilmu Allah swt, hidayah dan bantuanNya di dalam menimba ilmu pengetahuan.

b. Maha melihat, mengetahui dan mengawasi setiap pemikiran dan tindakan mereka serta hasil usaha keilmuan mereka.

c. Pemilik alam raya, pencetus dan pencipta keilmuan saintifik dan teknologi di dalam hati dan fikiran manusia sehingga mereka memiliki kepakaran yang dikaji dan selidiki oleh mereka.

d. Mereka adalah pemikul amanah ilmu Allah swt dan digunakan bagi melaksanakan tugas Khalifah; membangunkan dan memakmurkan alam raya dan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat.

2. Kepatuhan kepada Syariat Islamiah dan Kod Etika Islam (upholding syari‘at and Islamic ethics)

Dalam pendekatan Falsafah Sains Islam, keadilan, kebenaran dan fakta saintifik saling berinteraksi bagi menjelaskan hakikat kebesaran pencipta dan kehebatan Ilmu pengetahuanNya (huwa al-haqq al-mudabbir) di alam raya. Syariat Islamiah dari Allah swt bersifat ilmu pengetahuan (knowledge) yang sudah pasti mengawal dan menjaga perlaksanaan saintifik dan teknologi ke atas manusia agar kesan penggunaannya terarah kepada kemakmuran alam raya, tidak sekali-kali membinasakannya (al-‘imaarat duuna al-fasad fi al-ard).

Disamping Syariat Islamiah, sains dan teknologi juga dilihat sebagai sarat mengandungi nilai-nilai kebenaran, keadilan, ketepatan, sistematik, merangkumi semua disiplin (integral), menyeluruh (wholistic) dan menghasilkan kuasa kebenaran (the power of truth – Arb., sultan). Inilah hakikat bahawa gabungan panduan Syariat Islamiah dan kekuatan keupayaan Nilai kebenaran santifik, justru, manusia diizinkan Allah swt mentadbir muka bumi ini dengan selamat sejahtera penuh kejayaan di dunia dan akhirat.

Islam melarang keras amalan yang tidak berorientasikan Ilmu pengetahuan (irrational) dan tidak mengikuti panduan syarak (unlawful or legally and morally wrong), kerana ia menyalahi tujuan asal keperluan dan kewujudan ilmu pengetahuan. Sains dan Teknologi berorientasikan falsafah Islam, akan memandu akal rasional (intellect) manakala Syariat Islamiah membimbing hakikat jatidiri kemanusiaan atau jiwa (the psychological of human soul). Di sinilah realiti bahawa Sains dan Teknologi sangat memerlukan sikap moral atau Etika Sains dan Teknologi (EST) bagi mempastikan pengkajian, penemuan dan perlaksanaan kedua-duanya membawa kebaikan kepada manusia sejagat.

Sebagai contoh ahli sains dan teknokrat harus berpegang teguh dengan hakikat dan fungsi sebenar ilmu (professionalism) kejuruteraan genetik, teknologi nukeliar, kejuruteraan Kimia, dan sebagainya agar tujuan dan penggunaannya menepati kebenaran dan kekuatan nilai keadilan dan kebenaran ilmu pengetahuan tersebut (the power of justice and ultimate truth). Dengan kawalan itu, dapatlah saintis tadi melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap Allah swt dan berbakti sesama manusia serta menjaga keseimbangan wujud alam raya (equallibrium – Arb., al-tawazun), manusia dan Allah swt melalui aplikasi saintifik dan teknologikal mereka di dalam kehidupan dan pembinaan ketamadunan di bumi ini.

3. Aspek Kemanusiaan dan Ehsan (humanity and benevolence)

Islam mengetengahkan konsep ‘Kemanusiaan’ atau Igr., humanity atau Arb., al-insaniyah yang bermaksud prinsip yang berpihak kepada kemuliaan manusia sebagai tuan punya ilmu sains dan teknologi serentak menjadi hamba Allah swt. Manakala pengertian ‘Ehsan’ atau Igr., benevolence atau Arb., al-ihsan yang bermaksud suatu pekerjaan yang tertinggi nilainya kerana Allah swt dalam pengunaan lain dilihat sebagai kasih, penyayang, kesantutan dan perihatin terhadap yang lain. Jelasnya matlamat sains dan teknologi mengikut Islam perlulah di lakukan demi kepentingan kemuliaan insan dan berkualiti yang terbaik kerana dengannya dapatlah manusia memberikan kebaikan kepada seluruh entiti hidupan dan alam raya yang seimbang dianugerahkan Allah swt ini. Saintis dan para teknokratlah yang menjaganya untuk mempastikan kelangsungan wujudnya alam dan manusia secara harmoni.

Penegasannya Islam tidak membezakan kualiti Ilmu pengetahuan dan teknologi daripada pemilik ilmu tersebut; jadi sebaik dan sebenar mana serta cangihnya sains dan teknologi tersebut, maka sejauh itulah kemuliaan dan kemuliaan yang diharapkan hadir dan disumbangkan oleh pemiliknya. Tidak boleh berlaku ‘dwi-nilai setaraan’ – double standard dalam Islam.

Sikap mental, minda dan jiwa seseorang saintis dan teknokrat Muslim mestilah bermula daripada skema kepercayaan dan keimanan kepada keEsaan Allah swt (Tawhidic framework) sebagai kuasa tertinggi dalam segala perkara, berpegang teguh dengan nilai moral agama Islam daripada tata Syar‘iat Islamiah (Islamic ethics) dan berikat setia dengan keyakinan terhadap kebenaran ilmu pengetahuan sains dan teknologinya (Professionalism) yang tidak mencanggahi nilai-nilai agama Islam tersebut. Sikap inilah yang akan menerajui dan membentuk sikap sebenar (core personality) dan kuasa intelektual dan perlaksanaan teknologi ( intellectual power and application – Arb., al-sultan ) serta kuasa perwatakan kepimpinan manusiawi (charismatics) di dalam pembangunan umat Islam dan bangsa-bangsa lain di dunia ini.

4.2 Kepentingan Etika Islam dalam Sains dan Teknologi;

Pendahuluan

Oleh kerana di dalam Islam tidak dapat menerima pakai suatu istilah dan pengaplikasian sains dan teknologi sebagai “ethics without religion”, maka gantiannya ialah Etika Islam adalah pilihan yang sangat tepat dengan tabiat cara hidup Islam – Islamic Way of Life. Alasannya ialah segala aktiviti umat Islam akan dikaitkan dengan suatu bentuk pengabdian diri kepada Allah swt; ketundukan dan kepatuhan kepada suatu Nilai Mutlak (absolute knowledge) dan Piawaian Standard serta bersifat universal (fame and universal values) yang didatangkan khusus dari pencipta alam raya ini agar pelaksananya layak ditabalkan sebagai khalifah (wakil Allah swt di bumi - representative). Aplikasi sains dan teknologi umat Islam tidak dilihat sebagai urusan duniawi yang terpisah dari pertanggung jawaban ukhrawi – keakhiratan, malah ianya dianggap sebagai kesepaduan antara kepentingan duniawi sebagai manifestasi penghidupan keakhiratan (the wholistic and prenial integrated lives) yang merindui kebahagiaan hakiki dan nikmat yang kekal abadi. Hasilnya prinsip-prinsip nilai etika Islam adalah terjemahan penghayatan kandungan Kitab-Kitab Samawi (Holy Scriptures) dan Peraturan Kenabian (the prophetic Laws and Constitutions) di setiap zaman sehinggalah ke hari kiamat.

1. Kepentingan etika
2. Contoh etika
3. Kesan pengabaian etika

4.3 Isu-isu etika dalam sains dan teknologi moden;

Pendahuluan :
(Aliran Falsafah yang Mempengaruhi Sains Moden)

1.1 Asas Sains Barat – Pythagoras, Plato dan Aristotles

Tiga tokoh di atas merumuskan alam raya dengan pandangan Mistik dan alam semulajdi dan Matematik dan pengalaman sebagai kaedah menerangkan fenomena alam raya.

a) Pythagoras (m.480 S.M.) – membuat penelitian terahadap korelasi antara muzik, segitiga dan pergerakan bintang sehingga menghasilkan thesis atau rumusan bahawa alam raya adalah terdiri daripada susunan nombor atau angka.

b) Plato (m.348 S.M.) – Pembawa faham dualism; idea yang membezakan ‘idea’ dan ‘alam fizikal’ atau alam raya. Alam nyata adalah jelmaan tidak sempurna daripada alam Idea, manakala alam nyata ini bukanlah hakikat sebenar. Jadi manusia harus keluar daripada alam deria untuk memahami realiti alam raya. Walaupun begitu Plato masih percaya Metamatik adalah kunci bagi memahami alam raya ini.

c) Aristotles (m.324 S.M.) - Menentang dualism gurunya Plato. Menegaskan bahawa alam raya ini adalah hakikat sebenar (the reality). Penerimaan keupayaan deria dan akal memahami sesuatu membawa kepada kelahiran faham Materialism dan Rasionalism. Aristotles menolak sikap Misticism, tetapi memajukan pemikiran matematik dan astronomi Pythagoras dan Plato.

Aristotles dikatakan sebagai Bapa Falsafah Sains kerana beliau mengasaskan kajian deria terhadap benda dengan faham Materialism, lalu menghasilkan prinsip kaedah emperikal. Manakala kepercayaan kepada daya kemampauan logik akal fikiran, menghasilkan asas pemikiran Rasionalism. Disebabkan oleh Aristotle menolak Misticism atau alam khayali, lalu menerima kebenaran daripada alam nyata sebagai hakikat, maka asas secularism terawal telah muncul di dalam falsafah sains beliau.

1.2 Faktor-faktor Kebangkitan Sains Eropah

1. Kesan keyakinan manusia terhadap kemampuan akal dan manusia adalah pusat alam, lahirlah faham Humanisme yang menggerakkan kebangkitan kajian semula Kesusasteraan Roman dan Greek tua dari aspek kesenian, kesusateraan, pengkajian alam raya dan sains.

2. Penghujung abad ke 14 kemuncak Humanisme, menggerakkan Rennaisance, iaitu kelahiran semula kebangkitan kajian kesusateraan Greek dan Roman sehingga menguasai beberapa institusi gereja dan universiti di Italy, Roma contoh seperti Petrarrach, Dante (1265-1321), Boccaccio (1313-1375) dll.

3. Humanisme berperanan memberikan daya berfikir baru sebagai ‘kaedah saintifik’ dan memperkenalkan ‘keabsahan akal fikiran’, mereka menolak wahyu sebagai punca ilmu, beralih kepada asas-asas berfalsafah, mengkaji alam raya berpusat kepada manusia sebagai makhluk berakal rasional. Kebangkitan Humanisme dan Rennaisance inilah mengubah pendirian dan minda Eropah kepada berfikiran saintifik.

4. Abad ke 15M, kegiatan perdagangan berpusat di bandar-bandar besar Eropah seperti Venice, Florence, Milan dan Padua di sekitar laut Maditerranean. Saintis dan peniaga berusaha keras bagi menghasilkan ciptaan baru untuk tujuan perniagaan mereka. Ekspedisi saintifik dan perdagangan serentak berjalan. Para peniaga menaja projek saintifik untuk kegunaan perniagaan mereka dan pejelajahan ke benua-benua lain.

5. Perlumbaan ekspedisi penjelajahan ke benua-benua baru. Setelah melihat Italy menerokai dagangan di timur seperti rempah ratus Asia dan sutera dari China, Sepanyol dan negara lain turut mentyertai ekspedisi ke benua-benua di dunia seperti Afrika, Asia dan Amerika. Contohnya pelayar Sepanyol Christoper Columbus mendarat di Amerika pada 1492M.

Kesan pejelajahan ini melahirkan pengkajian ilmu pengetahuan baru di bidang Geografi dan Astronomi, tumbuh-tumbuhan, ubat-ubatan dan akhirnya mampu memperkemaskkinikan sains dan teknologi di barat.

6. Sejarawan George Sorton mengakui pranan Islam atau ahli-ahli sains Muslim kebangkitan sains moden Eropah. Karya Ibn Rushd terutama komentrar terhadap Aristotles dibincang dibarat sehingga tercetus kontroversial. Begitu juga Cannon of Medicine ibn Sina di ajar di kelas asas perubatan di Itali pada abad ke 16M. Dunia Islam membekalkan banyak kajian Yunani yang diterjemahkan ke bahasa Latin. Dengan melihat sainsdari sudut secularism, maka sinthesis umat Islam dalam sains diabaikan oleh saintis barat moden. Aliran dualism Aristotles, mengatasi aliran awal plato dan Phytagoras.

1.3 Pengaruh Tokoh Penting Sains Eropah – Nicholus Copernicus, Galileo Galili, Rene Descartes dll.

Kelahiran tokoh-tokh saintis Eropah ini juga banyak menolong kebankitan sains barat. Mereka menentang dan merubah teori awal Greek terhadap kosmologi;

1. Nicholus Copericus (1473-1543) – Kemunculan beliau menandakan suatu pencetus revolusi saintifik dengan bukunya De Revolutionibus Orbium Celestium (1543), bermulalah fajar baru sains barat khususnya mengubah pandangan kosmologi klasik barat. Idea Copernicus tentang alam mengubah segala-galanya.

Idea-idea beliau ialah menolak pandangan Greek bahawa bumi tidak sempurna berbanding dengan celestial. Alam adalah sebuah mesin besar yang beredar berterusan. Tuhanlah yang mencipkannya. Matahari adalah pusat alam semester, teori baru ini dikenali sebagai Heliocentric, yang mengatur gerakan di alam dengan mekanisma tertentu menyangkal teori Geocentric oleh Ptolemy. Beliau cuba kaitkan teori beliau dengan ajaran Kristian, Hermes atau Hermetic.

Penemuan Tycho Brahe dan Johannes Kepler tentang sistem gerakan alam raya, menambah penentangan terhadap doktrin kosmologi Kristianiti, bumi adalah paksi alam raya - Geocentric. Dengan kehadiran alat pencerap Galileo, realiti alam raya ini tidak dapat disembunyikan lagi melalui kebenaran penemuan tokoh-tokoh revolusioner ini yang jelas bercanggah dengan pandangan gereja. Hasilnya timbul permusuhan Gereja dengan ahli sains dan berlaku penangkapan dan pembunuhan para saintis barat, hanya kerana mengkaji dan menemukan kebenaran yang bercanggah dengan idea-idea klasik gereja hasil daripada spekulatif tokoh-tokoh Greek purba yang tidak dikemaskinikan dengan kajian penyelidikan saintifik.

2. Galileo Galilie

Galileo dan Bruno adalah saintis barat yang menjadi simbol pertelagahan ‘sains dan agama’ Kristian Katholik. Ahli astronomi ulung ini banyak mengkritik dan menyindir tajam pendokong-pendokong Aristotles yang berpendirian the eternal of celestial circularity – keabadian pergerakan lingkungan sistem planet di angkasa. Dengan karangan ‘Siderueus Nuncius’ – Pengutus Sidral, beliau mengemukan pandangan-pandangan yang agak radikal atau revolusioner.

2.1 Dengan rekaan teleskop beliau (1609M), beliau mampu mempertikaikan permukaan bulan, mencerap 36 butir bintang baru pada buruj pleiades (lahirnya kelihatan sebanyak 6 buah sahaja). Menghuraikan Bima Sakti sebagai nebula dan terdiri daripada lambakan bintang dan gugusannya, mencerap 40 butir bintang di dalam gugusan Praesepe (Cancer - ketam), sebutir bintang di dalam Serpentarius (ular), menamakan satelit Musytari dengan ‘Medician planet ’- sempena nama penaung kegiatan astronomi beliau, kemudian atas nasihat Johannes Kepler ditukarkan kepada Medician Satelite. Beliau juga mencerap tompok-tompok hitam di atas matahari.

2.2 Penemuan menggunakan teleskop ternyata menyokong teori Copernicus yang menafikan bumi adalah pusat alam. Pada 1611, Pihak gereja mengisytiharkan bahawa penemuan satelit Musytari itu bertentangan dengan Bible, sementara Galileo menolaknya dengan keras. Pada 1618 sekali lagi Galileo bertelagah dengan Jesuit, tentang kemunculan 3 buah Komet. Kesannya beliau menjadi perhatian pihak berkuasa gereja dengan penuh kebencian dan dendam.

2.3 Pada 1632, sekali lagi Galileo menerbitkan buku tentang perbahasan astronomi di dalam “Majlis Dialog Empat Hari” antara 3 sarjana Copernicism, Aristotlelianism dan Ptolemism – Arb., Batlamusiyah. Buku ini banyak mendedahkan dialog dua aliran utama alam raya; Copernican system dan Ptolemaic system dan kemenangan banyak berpihak kepada Copernican. Dua bulan kemudian Galileo ditangkap dan disiksa serta dipaksa mengaku salah dengan pandangan saintifiknya. Mahkamah Inquisition menjatuhkan hukuman bersalah kerana beliau percaya dan berpegang dengan ‘doktrin Matahari adalah pusat alam’- Heliocentric, tidak bergerak dari barat ke timur seperti anutan gereja. Beliau dipenjarakan di ‘Penjara Pejabat Suci’ kemudian dipindahkan ke tahanan dalam rumah sunyi di luar kota. Pengakuan yang sama menyebabkan Bruno dibunuh. Akhirnya buku Galileo diharamkan sehingga tahun 1835M. Beliau meninggal di dalam tahanan rumah dalam keadaan buta.

3. Rene Descartes

Barat menganggap Descartes, sebagai failasuf Perancis printis Idea gerakan mekanikal alam raya. Faham ini dikenali sebagai universal mechanism. Pergerakan planet samawi dihuraikan dengan begitu sistematik;

3.1 Descartes memperkenalkan ‘teory vorteks’- vortex theory iaitu pergerakan jasad-jasad samawi dengan cara penggabungan ‘vorteks’ di seluruh alam raya ini. Hal ini dapat menjawab mengapa sesuatu bintang dan planet, kadang kala dekat dan kadang kala jauh dari bumi. Fahaman ini bertahan sehingga seabad lamanya.

3.2 Vorteks Descartes perlahan-lahan luput apabila komuniti saintis menerima teori mekanik Sir Isaac Newton, yang menjelaskan bahawa setiap bintang, termasuklah matahari adalah terdiri daripada jirim yang dikenali sebagi ‘ether’ yang berada di pusat vortex, lalu beredar secara sendirinya. Kumpulan bintang tadi akan dikelilingi oleh sistem pergerakan planet.

3.2 Berdasarkan Descartes yang berhujah bahawa alam ini berjalan dengan bentuk geometri dalam suatu hukum, manakala Newton pula menyakini gerakan mekanik antara celestial dan terrestrial bodies bergerak secara bersendirian atau independently, tidak memerlukan kuasa Tuhan dan para malaikatNya. Sir Isaac Newton dan rakan saintis meyakini alam dijadikan oleh Tuhan, tetapi setelah alam tercipta kuasa Tuhan tidak diperlukan lagi, kerana gerakan dan perjalanan alam ini telah ditetapkan begitu selama-lamanya (eternity).

3.3 Kesan metodologi saintifik daripada pandangan di atas ialah falsafah tabi‘ie Descartes, mewujudkan pemisahan ketara antara aspek ruh dan jasad dan sangat berpengaruh di dalam bidang Fizik dan Astronomi. Falsafah Emperikal dan Kuantitatif adalah kaedah saintifik mutlak aliran Cartesan dalam cerapan, sempena nama Descartes.

Kesimpulan

Jelaslah bahawa kajian sains emprikal dan rasional serta faham pemisahan antara kuasa mutlak Allah swt daripada usaha saintifik, wujud secara historis dan fakta ideologikal daripada tokoh-tokoh saintis utama barat. Inilah yang menjadi asas sains moden ketika mengkaji aturan alam tabi‘ie sebagai the law of nature. Kesan sains emperikal dan kuantitatif, telah mengenepikan ilmu wahyu dan keagamaan. Jadi sebab itulah wahyu tidak boleh menjadi cabang ilmu sains. Hasilnya Ilmu pengetahuan agama Kristian, Islam, Yahudi dll, adalah tidak saintifik berdasarkan ukuran sains moden.

4.4 Sebab berlakunya krisis nilai dan etika dalam S & T

1.1 Aliran Falsafah Induk Sains Moden

i. Positivism
Pendahuluan.
- Pengaruh di dalam sains tabi‘ie dan sains sosial
- Gantian kepada agama tradisi
- Pemikiran positivism terakhir hampir seragam dan sama sahaja dengan zaman awal
Latar Sejarah.
- Pertama kali digunaka oleh St. Simon (1766-1825) di Perancis, kemudian diubahsuai oleh muridnya August Comte (1789-1857).
- Makna baru ‘Positivism’ ialah “kecenderungan untuk mendasarkan pengetahuan berdasarkan persepsi dan penyelidikan secara objektif serta menghindarkan sudut pandangan Metafizik.”
- Kecenderungan takrif inilah membawa tanggapan dan gagasan teori perkembangan agama bagi manusia – religious development (takrif barat sahaja). Tiga tahap manusia beragama;

1) Anamism – Kercayaan kepada alam berkuasa dan mempunyai kekuatan membenlenggu manusia. Kepercayaan kepada dewa, semangat, ruh baik dan jahat. Dll

2) Agama – Keagamaan manusia kepada samawi atau budaya. Mereka diikat dengan kepercayaan tuhan-tuhan dan manusia suci yang mengajak manusia menjadi baik.

3) Positivism – Kepercayaan kepada pencapaian saintifik dan ideologikalnya yang konkrit dan mengubah cara hidup primitif kepada moden.

1.2 Doktrin Positivism.
- Paling moden apabila Positivisme mempengaruhi Klompok Viena – Viena Circle, di Austria tokoh-tokoh positif bertemu awal abab ke 20 untuk merumuskam makna terbaru kepada Positivism yang disertai oleh Ernst March dan A.J. Ayer.
- Istilah mereka ialah Logical Positivism - maksudnya kelompok positivist sudah cenderung anti metafizik, anti falsafah, realis dan materialis, kritis dan skeptikal – Mazhab serba keraguan.
- Hanya kebenaran itu apabil dibuktikan dengan kaedah Emperikal.

Ernst March dan A.J. ayer banyak membantu dalam menyediakan metodologi positivis seperti Logikal Simbol iaitu “kaedah penganalisaan bahasa khususnya bahasa sains kerana saintis percaya mesti ada satu bahasa universal atau elit untuk disiplin sains. Dengan standard bahasa saintifik ini, barulah saintis dapat berkomunikasi dan mencapai kesepakatan.”

Positivis cuba menukarkan kerangka etika, epistemologi, metafizik dan lain-lain teori tradisi kepada penterjemahan syntax dan makna dan definisi bahasa saintifik.
Terdapat kritikan-kritikan bernas terhadap Positivism antaranya;

1. Positivism hasil daripada faham materialism di bawah naungan empericism. Mereka sangat menyokong faham Liberal di dalam ekonomi, pendidikan, sains dan etika kerana kepentingan mereka adalah material dan penghidupan duniawi.

2. Positivism menolak aspek metafizik, termasuklah agama dan wahyu dariapda menjadi sumber ilmu pengetahuan. Metafizik, wahyu dan ilham bukan lagi saintifik kerana tidak bersifat positif.

3. Falsafah adalah tidak mendatangkan aktiviti praktikal kerana tidak bersifat bukti-bukti ilmiah da;am aktiviti-aktivitinya.

Penafian positivism terhadap falsafah adalah paradoxial atau bertentangan, kerana faham positif itu adalah sebahagian dariapda jalan hujjah akal falsafah Empericism dan Materialism serta liberal dan menafikan agama sebagai aspek penting kepada manusia.

4.5 Permasalahan Pensekularan Induk Sains Moden

Pendahuluan

Permasalahan sains moden timbul daripada rangka ilmu, sumber dan tata moral atau akhlak ketika pengaplikasiannya ke atas alam dan manusia. Kerana itu kursus ini menfokaskan aspek kesan pensekularan sains dan teknologi, krisis pengaplikasian dan falsafah nilai dan aturan saintifik yang tidak berpaksikan keuniversalan (universality) dan kemutlakan (absoluteness) yang hakiki di dalam ilmu pengetahuan yang boleh disifatkan sebagai pseudo-sciences sahaja. Berikut diteliti satu persatu kesan krisis sains dan teknologi ke atas alam dan manusia.

1. Pensekularan Sains Moden

1. Faham helinisticism warisan tradisi Greek di bawah pimpinan Aristotles, menyumbang kepada pandangan pensekularan awal sains moden. Peristilahan ini muncul pada 1851, di mana pujangga G.S. Holyake (m.1906) mentakrifkan sekularisme sebagai “satu sistem pemikiran yang memberikan peraturan kepada kehidupan manusia, tanpa mengambil kira peranan Tuhan, kitab-kitab agama dan Hari Kemudian.” Tegasnya Sekular secara amnya ialah segala hal-ehwal keduaniaan semata-mata, tidak abadi (spatio-temporal), berpaksikan manusia sahaja, kerana akal mengesahkan bahawa alam dan Tuhan adalah terpisah. Maka peranan Tuhan, wahyu dan perkara keagamaan sudah terbatas.

2. Sains dan teknologi yang lahir pada kurun 18M bercirikan pemisahan dunia dari agama. Minat mencari dan mentafsirkan alam raya yang tersusun secara emperikal dan rasional diperkenalkan. Malangnya pendekatan ini bercanggah dengan sains Gereja atau Scholasticism, yang kuat berpegang kepada ilmu mutlak adalah diturunkan oleh Tuhan. Manakala ilmu sains di zaman pertengahahn adalah daripada teori-teori umum tercerna dari pencerapan data-data terperinci, hasil penerokaan dan manipulasi keptintaran akal manusia.

3. Penemuan Copernicus dan Galileo di bidang astronomi, mengalih teori alam raya Skolastik Gereja kepada Heleocentric dan aspek antropologi pula meletakkan manusia mampu dengan akal dan kajian saintifik - Humanism, menghasilkan ilmu pengetahuan, telah bercanggah dengan gereja. Penguatkuasaan semula Mahkamah Penyiasatan memerangi, menangkap dan menyiksa serta membunuh para saintis yang mengemukakan ilmu baru kepada masyarakat. Rekod menunjukkan antara tahun 1418 sehingga 1801 seramai 340,000 orang saintis dihukum bunuh dengan membakar atau dengan cara lain.

4. Kesan daripada tindakan tersebut, komuniti saintis mengalih pandangan daripada gereja. Menjelang abab ke 19M, setelah usul Protestant di terima untuk memisahkan antara agama dan urusan keduniaan, maka masyarakat saintis menolak doktrin sains kegerejaan dan menerima secularism sebagai identiti dalam kominiti sains moden. Inilah dasar dan falsafah yang telah membangunkan peradaban barat moden dan Eropah seluruhnya.

2 Krisis Sains Moden

1. Kemakmuran yang dirasai oleh tamadun barat dengan pensekularannya itu ternyata membawa krisis parah kepada masyarakat barat khususnya dan dunia amnya. Terdapat DUA kesan ketara krisis tersebut; a) kesan terhadap alam dan manusia hasil daripada kemajuan sains dan teknologi, dan b) kesan kepada aspek falsafah.

2. Kesan sains kepada alam dan manusia: Lahir kerosakan yang teruk kepada alam raya dan manusia, membentuk manusia yang hilang pedoman, jatidiri, nilai budi dan menghambakan diri kepada sains. Isu pengklonan, pornografik siber, persenjataan nuklear, industri makanan segera (instant meals) dll.

3. Kesan aspek falsafah: berlaku perubahan rangka berfikir saintifik (scientific paradigm shift) dari aspek Metafizik, Epistemologi dan Etika. Secara metafiziknya, faham ketuhanan telah digantikan dengan Atheism – menolak kewujudan dan peranan Tuhan di dalam aktiviti-aktiviti saintifik, Materialism – faham kejasadan menonjolkan logik emperikal menggunakan ukuran matematik dan rasional dalam mencari kesahihan sehingga isu ketuhanan sekalipun.

Epistemologinya mencadangkan dan mengesahkan Logical Empericism dan Rationality sahajalah yang berwibawa menghasilkan ilmu pegetahuan, maka wahyu dan ilham dari ketuhanan ditolak dari sumber penghasilan ilmu. Agama tidak rasional, perlu dipinggirkan kerana ia mempunyai kelas tersendiri.

Faham Etika yang diterima sains barat ialah yang memberikan nilai boleh guna – Utilitilianism. Semua pengadilan nilai dianggap sebagai ketinggalan zaman (lihat faham August Comte). Oleh itu nilai sains dilihat sebagai nilai berkecuali – neutral atau bebas nilai – value free.

Sains barat diwarnai dengan pelbagai aliran falsafah, seperti positivism, konventionalism dan operasism. Yang mutakhir ialah revolusi saintifik – Scientific Revolution oleh Thomas Kuhn dan Pasca-Modernisasi oleh Imre Lakatos – against method, Francois Lyotard – la condition postmoderne, Fayerband – Scientific Programme, dll.

3. Cabaran sains dan Teknologi moden ke atas umat Islam

3a. Gagasan PengIslaman Sains semasa (Islamization of the Contemporary Sciences or
Knowledge)

Pendahuluan.

Selain daripada prinsip Tawhid, Syariat dan Akhlak, unsur kemampuan akal - intellect dan pembinaan sains sosial dan teknologi serta pembangunan material perlu dititik berat secara bersepadu – integrated mode dalam pembinaan peradaban Islam dan ketamadunannya. Epistemologi Islam sahaja yang mampu melahirkan perspektif keilmuan dan aplikasi teknologi berwajah muslim atau Islamik serta benar-benar harmoni dengan masyarakat manusia dan alam raya. (rahmatan lil ‘alamin – environment friendly)

Konsep Pengislaman Ilmu – Islamization of Contemporary Knowledge atau Arb. Islamiyat al-‘ulum al-ma‘asirah adalah proses pembersihan tradisi keilmuan dari segala khurafat, metos dan sekularisasinya melalui proses pengasingan (classification or demarcation ) dan penapisan (synthesis). Kemudian digantikan dengan prinsip-prinsip, konsep, episteme, ontologikal, estetika dan metafizik mengikut prinsip keilmuan Islam. Pemulihan ini bertujuan mengembalikan ilmu pengetahuan kepada penghayatan serta penjiwaan yang sebenar, fungsi dan tujuan perlaksanaannya adalah untuk kesejahteraan alam raya dan manusia, bukan untuk kebinasaannya.

i. Pendekatan Sains Islam

Aliran tradisional dalam pengislaman ilmu tidak melalui falsafah, sebaliknya melalui penguasaan ilmu teras Islam seperti ‘Aqaid, Syari‘at Islamiah dan Penguasaan Kejuruteraan Akhlak (tasawwuf) yang tercerna langsung ke dalam keilmuan fardu kifayah. Falsafah tidak perlu sebelum Zaman Abbasiyah kerana fikiran murni Islam (fikrah Islamiah – Islamic Worldview) sangat kuat terpengaruh dengan Wahyu (revelation) atau Tradisi Kenabian (prophetic truth).

Imam al-Ghazali sebenarnya tidaklah mematikan falsafah Islam seperti sangkakan barat, malah beliau mengislamkan pengaruh kerangka berfikir yang syirik, materialistik dan atheis di dalam pemikiran Umat Islam ketika itu. Inilah bentuk pengislaman ilmu semasa ketika hayat al-Ghazali di dalam menimba ilmu matematik, astronomi, perubatan, fizik dan sebagainya agar kerangka Tawhid dan prinsip Islam masih utuh di dalam ilmu-ilmu profesional sehingga hari kiamat. Di sinilah kekuatan al-Ghazali sebagai Hujjat al-Islam.

Mengikut Sejarah Umat Islam perkembangan saintifik dibangunkan oleh para sarjana Islam berorientasikan Islam di dalam falsafah Kalam - Theology, Sains tabie, Fizik, Kimia, Mathematik, Geometry, Perubatan dan sebagainya. Setengah kalangan sarjana yang menyelidiki secara saintifik sejati (purely scientific), lalu dinilai sebagai terpisah dari prinsip Islam sebagai paripatetik atau al-masya’iy. Ada juga yang mengambil pendekatan Kalam iaitu memasukkan dasar-dasar Islam ke dalam ilmu-ilmu kifayah lalu dikenali sebagai al-mutakalimun dari perspektif yang lebih luas. Dua aliran ini sangat dominan di dunia Islam.

Selepas Dunia Islam bebas daripada penjajahan, maka bangkit keinginan membebaskan diri daripada sistem pendidikan sekular barat. Maka para sarjana Muslim mencadangkan berbagai gagasan atau formula sistem pendidikan Islam dan mengamalkan sistem berfikir Islam yang asal di dalam sains dan Teknologi serta Ilmu sains sosial dan pebangunan moden. Di sini lahirlah suatu pendekatan Falsafah Sains Islam.

Tidak kurang dari tiga aliran perdana dalam pendekatan mengembalikan Sains dan Teknologi Islam ke pangkuan “mother of kanowledge” – pendekatan ibu segala ilmu pengetahuan;

(a) Pendekatan Theologikal berpaksikan Kalam yang sangat menekankan konsep “ma’rifatullah dan pengenalan diri akal insan” dengan segala logika dan wahyunya di dalam mengenengahkan hakikat segala sesuatu perkara itu adalah ”NYATA” – THAABITAH, wujud yang sangat konkrit, tidak dicampuri khayali atau metos serta epiks yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kesahihannya.

Dengan pedekatan wahyu, maka umat Islam mengenali alam, diri dan Tuhan dengan pasti dan tidak dibayangi keraguan (skeptics) seperti yang berlaku di dalam tamadun barat. Islam menjelaskannya dengan prinsip al-Yaqin melibatkan pancaindera – ‘ayn al-Yaqeen, kemudian sampai kepada pemerosesan informasi daya mental yang sangat aktif dan mampu mengerti dan memahaminya menerusi daya emperikal dan suluh ilmu wahyu yang melahirkan – ‘ilma al-Yaqeen, akhirnya gambaran hakikat makna (the reality of meaning for something) segala sesuatu terpahat di hati manusia (apprehension or abstraction) dengan restu Ilahi lalu memberikan kefahaman yang kekal dan tidak akan mengalami kekeliruan sekali-kali (infussion - tajaliyyat). Pemahaman ini bermula dari universal kepada juz’iyy dan boleh disilangkan dari juz’iyy kepada universal. Hakikat inilah dikenali sebagai – haqqu al-Yaqeen.

Maka dari sudut pendekatan ini, aliran ini sangat menekankan konsep “Islamic Worldview” atau sudut pandang Alam Islam atau “ru’yatu al-Islam fi al-kawni”. Atau “ru’yatu al-Islam li al-wujud” terhadap alam raya yang menjadi subjek kajian ilmu Ilahi dan Insani di dalam satu acuan atau di dalam pendekatan ketawhidan Ilmu Pengetahuan Ilahi kepada manusia, kerana denganNya (Dia) manusia menjadi makhluk Intelektual yang hebat sehingga layak ditabalkan Allah swt sebagai khalifah di bumi sesuai dengan penguasaan Ilmu Pengetahuan di dalam acuan “Tawhidic Paradigm”.

Dalam pendekatan keilmuan Kalam ini juga, ilmu pengetahuan itu dilihat sebagai operasi menundukkan pemiliknya menjadi hamba Allah swt, kerana dengan jiwa hamba kepada Allah swt sifat keunggulan diri insan akan meningkat di sisi Allah swt dan manusia serta alam raya. Tahap pengenalan hakikat segala sesuatulah memberikan bentuk pengenalan sempurna kepada kewujudan Allah swt dengan izinNya dan pengenalan alam raya serta hakikatnya yang serba berubah ini menjadi sandaran Ilmu pengetahuan tentang alam raya (scientia) dan ilmu teknikalnya (techne) yang disedari sebagai pancaran kualiti dan tenaga ILAHI RABB AL-JALIL ke atas manusia. Memahami tingkat, hirarki dan kegunaan ilmu pengetahuan serta aplikasinya yang adil dilihat sebagai perlaksanaan keadilan kepada ilmu pengetahuan yang akan memberikan kesan pembangunan dan kemajuan manusia dan alam raya di dalam acuan kudus dari Allah swt – to be justice in knowledge, Arb., tarkeezu al-aadab. Prosesnya dipanggil membentuk keadilan ilmu dan aplikasinya di dalam diri manusia kerana Allah swt – Arb., ta’deeb an-anfus. Pendekatan ini dibawa oleh tokoh pendidik terkenal Professor Syed Muhammad Naquib al-Attas.

(b) Pendekatan Historical Background dan Metaphysic yang banyak menekuni aspek bukti-bukti persejarahan dan pemikiran filsafat tinggi mengenai jiwa manusia intelektual unggul menerusi keagongan perjalanan sufi dan penjelajahan ruhaniah bagi menyemak kelakuan ilmu di peringkat “inner state of human mind and soul” - tingkat akal dan diri dalam seseorang manusia hebat di dalam Islam. Hakikat ini sangat jelas apabila keilmuan tinggi diketengahkan sebagai kemuncak paksi ilmu pengetahuan Islam yang merajai segala bidang ilmu oleh Mulla Sadra – Arb. hikmah muta ‘aliyah – ilmu hikmah (wisdom) di peringkat tinggi.

Pendekatan terperinci terhadap ungkapan jalan fikiran sains dan peradaban Islam di dalam The Doctrine of Science and Islamic Civilization menjelaskan hakikat pengislaman ilmu pengetahuan yang merujuk kepada bukti-bukti pencapaian gemilang umat Islam dan tokoh-tokoh besar seperti Ibnu sina, Fakhruddin al-Razi, Mulla Sadra, dan lain-lain. Selain daripada tokoh-tokoh ulung ini, pendekatan ini juga mengemukan segolongan manusia mistik yang hebat di dalam lipatan sejarah Islam terutama di akhir kerajaan Abbasiyah dikenali sebagai Ikhwanu as-Soffa’ – mereka adalah ahli matematik, fizik, perubatam, kimia dan astronomi dan pelbagai disiplin falsafah dan golongan profesional yang mebgambil pendekatan ruhaniyyah di dalam ilmu pengetahuan dengan pendekatan penyucian jiwa di samping beribadah di dalam kumpulan mereka di samping mereka menerokai dan menyelidiki serta memajukan ilmu pengetahuan kepada masyarakat di dalam bentuk kelompok rahsia, kerana memelihara keselamatan gerakan mereka dari diambil tindakan ke atas mereka oleh pemerintah.

Kekuatan pendekatan ini ialah keunggulan sistem pemikiran falsafah sains dan teknologinya yang sangat berasaskan pemikiran ilmu pengetahuan makrifatillah (gnostics) dan tajaliyyat (infussion) Ilahi terhadap ilmu pengetahuan insan dan kekuatan kreatif dan ketajaman renungan serta kajian emperikal yang sangat hebat. Maka teori ilmu yang dicari dengan daya akal rasional berserta dengan maklumat empirikal itu dilihat sebagai al-ilmu al-husuliy dan manakala ilmu yang telah mencapai tahap penjanaan dan kreativiti yang menuju ke arah keunikan pengetahuan langsung dari Allah swt itu dikenali sebagai al-ilmu al-wusuliy atau al-hudhuuriy – ilmu yang tiba dan sampai dari Allah swt dengan penuh daya keistimewaan Ilahi serta mengkagumkan. Kerana itulah maka bagi sesetengah ilmuan itu jelas terbayang tanda-tanda kehebatan dan kekuasaan serta keluasan ilmu Ilahi pada dirinya (ayaatullah).

Pendekatan latar belakang persejarahan ini mempunyai kekuatan bukti tersendiri, di mana tokoh Professor Seyed Hossein Nasr, Professor falsafah sains Islam dan Ketamadunan Islam mengumpulkan fakta persejarahan kerajaan-Kerajaan Islam yang lalu daripada kerajaan Abbasiyah di Baghdad, Fatimiah di Mesir, Umayyah di Andalusia dan kerajaan Moghul di India. Oleh kerana beliau berasal dari Iran, maka khazanah kerajaan Farsi sebelum Islam dan selepasnya menjadi rekod dan dokumen yang sangat berguna sebagai latar sejarah yang berharga kepada umat Islam hari ini. Maka gabungan idea falsafah sains yang autentik, pencapaian hakiki ilmu pengetahuan berbagai bidang umat Islam terdahulu dan pengukuhan bukti sejarah meletakkan Seyed Hosein Nasr sebagai tokoh pembangun semula khazanah sains Islam dari pendekatan beliau yang tersendiri. Dunia Islam harus merasai dan mengiktiraf sumbangan pengislaman Ilmu dari sudut ini, kerana banyak mempengaruhi pemikiran sarjana Muslim di seluruh dunia. Antara murid beliau di Malaysia termasuklah Professor Dr. Osman Bakar yang kini bertugas di International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC), Universiti Islam Antarabangsa kampus Bukit Damansara dan Kampus Jalan Duta.


(c) (uncder construction….)

1 comment:

Unknown said...

assalammmualaikum ustaz.. saya nk minta pndngan ustaz... apa contoh dan bukti etika islam dalam sains dan teknologi?