Friday, March 28, 2008

Chapter II : CTU 211

CHAPTER THREE

SAINS DAN TEKNOLOGI ISLAM

Wahyu (al-Quran) dan Sains (Sciences)

1. Pendahuluan

Pencapaian atau kecapaian atau prestasi Etika Islam ialah gambaran kepada tahap pencapaian Etika Islam Di dalam sesuatu disiplin Sains Islam. Etika pula ialah “ilmu tentang dasar-dasar akhlak atau moral, prinsip-prinsip, atau nilai-nilai akhlak dan tingkah laku yang menjadi pegangan individu atau kumpulan.” Jadi Etika Islam, ialah aturan-aturan kerja yang Islamik dilaksanakan oleh umat Islam di dalam sesuatu bidang ilmu pengetahuan dan profesional.

Oleh kerana al-Quran dan al-Sunnah itu adalah Wahyu Allah swt, kedua-duannya kaya dengan Nilai Mutlak (absolute) dan Sejagat (universal). Sangat wajar dijadikan asas kepada falsafah dan etika Islam (hudan li al-muttaqin). Dengannya, nilai-nilai sejagat Etika Islam dan Falsafahnya dapat di terjemahkan dan dilaksanakan dengan baik dan prakrikal di dalam setiap disiplin sains dan teknologi.

2. Al-Quran Asas Falsafah dan Etika Sains Islam

Al-Quran adalah kitab petunjuk (huda), penjelas (bayan), peringatan (nadhir), penyedar (maw‘izoh) dan rahmat (rahmatan) kepada manusia. Asas keintelektualannya jelas apabila al-Quran menggesa manusia berfikir berulang kali untuk mencari kebenaran dan asas kebenaran apabila fakta-fakta al-Quran menjadi pembeza secara pasti antara kebenaran (al-haqq) dan kebatilan (al-batil). Oleh itu al-Quran menjadi pembeza (al-furqan) yang tuntas antara kedua-dua nilai penting dan dasar yang berlainan ini. Al-Quran juga menjadi asas berfikir (intellection) dan berfalsafah (phylosophising) bagi mencari hakikat segala sesuatu yang akan memperkenalkan individu dengan Tuhan Pencipta aturan alam raya. Pengenalan diri manusia memberikan jalan keperluan kepada aturan kudus pula yang mengatur manusia (al-usul al-akhlaqiyah). Inilah asas kepada akhlak Islam yang diperlukan oleh manusia ketika membangunkan sains dan teknologi.

2.1 Asas al-Quran dalam Ontologi (nazariyat al-khalq)

Asal kewujudan (being) atau kejadian-ciptaan (creation) adalah cabang daripada falsafah sains bagi mengetahui hakikat wujud, tabiat dan kaitannya dengan ilmu alam ghaib atau ketuhanan atau metafizik. – ‘ilm al-ilahiyah.
Antara cabang ilmu kewujudan ialah Metafizik, Kosmologi, Matematik dan Anthropologi serta kemanusiaan.

a. Metafizik

Metafizik ialah berasal daripada meta – sebalik, dan physic – alam nyata. Arb., - ma wara’ al-tabi‘ah Termasuklah pengetahuan tentang ketuhanan dan alam ghaib. Antara perkara pokok ialah Tuhan pencipta, konsep masa dan ruang. Kejadian benda pula berkaitan dengan jisim (body), jirim (contigent), zat kejadian (essence) dan sebab dan akibat (causality). Tentang proses kejadian pula melibatkan kuasa – power atau Qudrat dan kemerdekaan kemahuan – willingness atau Iradat atau dengan hubb – cinta. Tambahan pula dilihat kedudukan pencipta adakah wajib – necessary atau mumkin – possibility menjadikan alam raya yang luas ini. Setengah failsuf pula mengemukan prinsip limpahan rahmat ilmu dan kekuasaan serta kegungan Allah swt ke atas alam raya dan segala isinya (nazariyyat al-fayd) – the virtuous infusive theory. Inilah antara latar belakang terjadinya alam raya pada sudut pandangan Umat Islam yang dikenali sebagai metafizik atau aspek ideologikal atau aqidah yang mesti selaras dengan syariat Allah swt dan tidak bercanggah dengan doktrin al-Quran (Quranic) dan Kenabian (prohetic). Daripada sikap ideologikal inilah huraian kosmologi Islam dikemukakan dengan sistematik dan tertib.

b. Kosmologi

Ilmu pengetahuan mengenai cosmos – alam raya atau Kosmik dan hal ehwalnya. Kosmologi Islam mengkaji beberapa aspek seperti berikut;
i. Kewujudan atau asal-usul (ontological)
ii. Keanggotaan (anatomi alam raya; struktur binaan dan aturan alam – hierrarchical and divine regulation).
iii. Pembahagian juzu’-juzu’ pelbagai peringkat dan kualiti.
iv. Persoalan matlamat dan kesudahannya
v. Hubungan dengan kewujudan pencipta


Kosmologi Islam adalah suatu kajian yang sangat unik, kerana melibatkan pengkajian ilmu pengetahuan berkenaan susunan alam raya secara fizikal dan kajian secara menyeluruh menggunakan kerangka berfikir Tawhid yang bermatlamatkan mengenal pasti alam semesta, penciptaannya dan pencipta untuk difahami, dikuasai rahsianya dan diimani bahagian kosmos yang berkait rapat dengan metafizik Islam.

Antara intisari ayat Allah swt mengenai kosmologi ini dapat diringkaskan kepada yangberikut;

i. Dalam surah al-Baqarah 2; 255 antaranya menyebut tentang Allah swt yang maha hidup (al-Muhyi wa al-Mumeet), memiliki dan mentadbir (al-Mulk wa al-Muidabbir) alam ini. Maha mengetahui segala-galanya dan kekuasaanNya meliputi langit dan bumi. Tidak menjadi kesukaran bagiNya memelihara dan menjaga alam raya ini.
ii. Dalam surah al-Nur 24:35 antaranya menjelaskan Allah penerang langit dan bumi. Dia Allah swt mengkiaskan (metafora) cahaya petunjuk dengan Lampu Misykat di dinding batu, sedang menyala dengan minyak Zaitun yang diberkati. Begitulah bandingan ilmu hidyah Allah swt kepada manusia dijelmakan dengan perumpamaan Lampu Misykat bagi menyuluh dan membimbing dengan peraturan dan syariatNya kepada golongan yang dikehendaki.

c. Matematik
d. Anthropologi (Kemanusiaan)


2.2 Asas al-Quran Dalam Epistemology (nazariyat al-ma‘rifat)

a. Sumber ‘Ilmu (asbab al-‘ilm)
b. Methodologi (kayfiyat al-iktisab wa l-husul)
c. Perlaksanaan ‘ilmu (qadiyatuha)
d. Matlamat ‘ilmu (maqasid al-‘ilm)

2.3 Aksiologi Islam (nazarat fi al-qiyam al-Islamiyah)

a. Nilai Kebenaran (the truth – al-haqq) LOGIK
b. Nilai Kebaikan (the Goodness – al-khayr) ETIKA
c. Nilai Keadilan dan Ketepatan (Justice - al-‘adalah and accuracy – as-Sowab) SISTEMATIK
d. Nilai Keindahan (the beatitude – al-Jamal) ESTETIKA

3. Analisa Fakta-Fakta Saintifik Dalam al-Quran

3.1 Pendahuluan

Islam memberikan ransangan untuk menerokai alam raya. Al-Quran sebagai berita daripada pencipta alam raya memaparkan fakta-fakta saintifik alam raya dengan jelas agar manusia memahami fenomena (phenomenon) alam fizikal dan hakikat inti-nomena (noemenon) metafizik dengan sebaik mungkin.

Al-Quran adalah segala-galanya bagi ahli ilmuan saintis Muslim; ia adalah prinsip alam tabi‘ie bagi Natural Scietist, prinsip kemanusiaan bagi Anthropologist, prinsip teologi bagi agamawan (teolog), prinsip sejarah bagi historis dan prinsip kehidupan semasa dan masa depan bagi para strategis. Semua prinsip ilmu-ilmu tersebut dan gambaran fenomena alam raya yang lengkap, telah mendedahkan identiti yang maha Kuasa dan Mengetahui, iaitu Allah swt. Segala fakta-fakta tersembunyi itu di dedahkan agar dapat manusia mengerti kehebatan ilmu pengetahuan Ilahi dan pemberian ilmu manusia adalah secebis daripada keizinan Allah swt ke atas manusia guna untuk memakmurkanm bumi dan alam raya dengan petunjukNya.

Pengkajian, pemerhatian dan penelitian terhadap fakta-fakta saintifik al-Quran sebenarnya mempelajari kayfiat sun‘at al-tabi‘ah – how could the souvereingty Allah create the universe physically or in orderly? Pendekatan mengkaji ‘bagaimanakah terjadi’ inilah dikenali sebagai scientific inquiry – kecenderungan pengkajian yang merupakan suatu penerokaan agar terdedahnya sesuatu jawapan bagaimana ilmu itu terbentuk dan tercipta daripada Allah sw yang maha bijaksana. Inilah hakikat pengajaran Ilmu Allah swt berlaku ke atas manusia sejak berzaman lamanya.

Jelaslah bahawa di dalam al-Quran tersebut terdapat dua sumber terbesar yang merupakan tanda-tanda keagungan Allah swt; ayat-ayat keterangan mengenai alam raya (ayaat al-Qur’aniyah- al-matlu) dan ayat-ayat di luar al-Quran tetapi diungkapkan agar menjadi subjek kajian saintis yang dikenali sebagai (ayaat al-kawniyyah – ghayr al-matlu). Kedua-duanya menafsirkan kenyataan antara satu sama lain dan kerana itu mengapakah fakta-fakata saintifik di dalam al-Quran tidak pernah bercanggah dengan realiti di luar al-Quran kerana itulah hakikat kebenaran ilmu pengetahuan yang terbina secara pasti dan kukuh oleh Allah swt. Manusia hanya mengkaji, menemukannya dan mempelajarinya serta menguasainya pula untuk mentadbir dan mengurus-selia alam raya tersebut.

Lebih penting daripada meneliti alam raya, Allah swt menarik perhatian manusia agar mengenal diri mereka secara lebih terperinci dan serba hebat inteleknya dan sempurna kejadiannya. Pemberian ilmu Allah swt kepada manusia meliputi kemampuan memperolehi ilmu sains dan teknologi dan juga sains wahyu yang membimbing manusia ke jalan selamat di dunia dan akhirat melalui risalah Islamiah. Di sini Islam memartabatkan manusia selayaknya dan Islam tidak membentuk tamadun manusia berdasarkan faham humanism barat di awal zaman pertengahan.

3.2 Fenomena Alam Tabi‘ie (cosmology)

Dalam perbahasan ilmu tabie, pemikiran sains Islam mengkaji alam tabie berdasarkan kenyataan dan rangka al-Quran dan Hadith Nabi saw menerusi kaedah saintifik semasa agar dapat melahirkan penemuan-penemuan saintifik yang layak dan memenuhi keperluan aktiviti-aktiviti saintifik, teknologi, kejuruteraan dan industri terkini di dalam menghasilkan produk dan perkhidmatan yang canggih lagi sopistikated.

a. Kejadian Alam Raya (Naturology)

Pada kejadian alam, pertukaran matahari dan bulan itu adalah menjadi tanda-tanda keagungan ilmu dan teknologi buatan Tuhan ke atas alam raya dan semua makhluk di dalamnya. Teknologi tersebut mempamerkan kepakaran yang bertaraf tinggi dan mutlak dariNya. Usaha manusia menyelidiki alam raya dan semua entiti-entiti alam dan objeknya. Maka penemuan saintifik di dalam Islam ialah proses pemindahan Ilmu pengetahuan dari hukum-hukum Allah swt mengenai alam raya dan telah dapat diformulasikan menjadi patern-patern tertentu sesuatu ilmu pengetahuan mahu pun teknologi. Kajian ini melibatkan perbincangan mengenai noemena dan phenoemena sesuatu perkara yang menjelaskan sesuatu disiplin ilmu.

i. Proses kejadian alam raya,

Firman Allah swt yang bermaksud :

“Dialah Allah swt yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikannya tujuh lapis langit. Dan Dia maha mengetahui segala sesuatu.”- (al-Baqarah, 2:29 )

Perkataan khalaqa, ma fi al-‘ardh jamee‘an – menciptakan segala yang ada di muka bumi untuk manusia. fasawwaahunna sab‘a samaawaat – maka ia hendak menyempurnakan kejadian langit, lalu dijadikanNya langit itu tujuh lapis. Perkataan saintifik di sini ialah khalaqa – telah Allah swt mejadikan sesuatu. Gambaran jelas bahawa alam raya dijadikan oleh sesuatau pihak, tidak terjadi dengan sendirinya seperti di dalam dakwaan manusia yangh tidak berteraskan ilmu dan fakta hakiki. Di tambah dengan perkataan berkehendak menjadikan menafikan teori limpahan bahawa alam adalah limpahan dari Zat Allah swt di alam ini yang sifatnya sama kekakal dengan Allah swt yang ianya Syririk pada pandangan Islam. Allah swt menyimulkan bahawa diriNya sahajalah yang Maha mengetahui teantang segala perkara yang terjadi di alam raya yang Maha luas ini - waHuwa bi kulli syai’in ‘Aleem – dan Dialah sangat mengetahui tentang segala sesuatu, pengiktirafahan kepada diriNya sendiri dan apa jua bentuk kepakaran yang terjadi di atas bumi ini yang lahir dari manusia dan segala sesuatu di sekitarnya.

ii. Tempoh penciptaan
iii. Penciptaan Langit
iv. Penciptaan Matahari
v. Penciptaan Bumi
vi. Penciptaan Bulan
vii. Fenomena alam Tunduk di Bawah Sistem

b. Kejadian Manusia

i. Kejadian Adam a.s.
Kejadian bani Adam a.s.

Under Construction....

Refer to the Chapter two page 64 - 105 IPK 200

No comments: